Tăng trưởng dữ liệu

Tăng trưởng dữ liệu

Sau đây là sự tăng trưởng kỹ thuật số trong hoạt động của Dongguan Mingmiao Technology Co., Ltd. trong những năm gần đây:

điều đó (1)
triệu nhân dân tệ

Tăng trưởng doanh số bán hàng

Ø Doanh thu năm 2005: 500.000 nhân dân tệ

Ø Doanh thu năm 2018: 20 triệu nhân dân tệ

Ø Doanh thu năm 2019: 25 triệu nhân dân tệ

Ø Doanh thu năm 2020: 30 triệu nhân dân tệ

➡ Doanh thu năm 2021: 40 triệu nhân dân tệ

điều đó (1)
%
Chia sẻ doanh số

Mở rộng thị trường quốc tế

9 Năm 2005, doanh thu ở thị trường nước ngoài chiếm 0% tổng doanh thu

9 Năm 2018, doanh thu tại thị trường nước ngoài chiếm 30% tổng doanh thu

9 Năm 2019, doanh thu tại thị trường nước ngoài chiếm 33% tổng doanh thu

9 Năm 2020, doanh thu tại thị trường nước ngoài sẽ chiếm 35% tổng doanh thu

9 Năm 2021, doanh thu tại thị trường nước ngoài sẽ chiếm 40% tổng doanh thu

điều đó (1)
%
chi tiêu R&D

Đầu tư R&D

9 Đầu tư vào R&D tính theo phần trăm doanh thu năm 2005: 1%

9 Tỷ lệ đầu tư cho R&D trên doanh thu năm 2018: 10%

9 Đầu tư vào R&D tính theo phần trăm doanh thu năm 2019: 12%

9 Đầu tư vào R&D tính theo phần trăm doanh thu năm 2020: 15%

9 Đầu tư vào R&D tính theo phần trăm doanh thu vào năm 2021: 16%

điều đó (1)
Sản phẩm mới

Phát hành sản phẩm mới

Ø Số lượng sản phẩm mới năm 2005: 2 mẫu

➡ Số lượng sản phẩm mới năm 2018: 20 mẫu

9 Số lượng sản phẩm mới năm 2019: 25 mẫu

➡ Số lượng sản phẩm mới năm 2020: 30 mẫu

➡ Số lượng sản phẩm mới năm 2021: 60 mẫu

điều đó (1)
Tăng trưởng nhân sự

Tăng trưởng quy mô nhân viên

9 Số lượng nhân viên năm 2005: 5

9 Số lượng nhân viên năm 2018: 20

9 Số lượng nhân viên năm 2019: 30

9 Số lượng nhân viên năm 2020: 35

9 Số lượng nhân viên năm 2021: 39

Dữ liệu trên cho thấy xu hướng tăng trưởng đáng kể của Dongguan Mingmiao Technology Co., Ltd. về doanh số, mở rộng thị trường quốc tế, đầu tư R&D, phát hành sản phẩm mới và quy mô nhân viên.Những dữ liệu này phản ánh sự đổi mới liên tục của công ty, nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và mức độ dịch vụ, đồng thời nêu bật thành tích tốt của công ty trong cạnh tranh thị trường và tiềm năng phát triển bền vững.